домБългарияДесет научни звена от структурата на Селскостопанска академия са с одобрени проекти...

Десет научни звена от структурата на Селскостопанска академия са с одобрени проекти по подмярка 1.2 от ПРСР

- Advertisement -spot_img

Девет института и Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян се наредиха сред първенците.

Одобрените институти са по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

Това са:

  • АгроБиоИнститут за „Иновативни методи и техники за отглеждане на лечебни и ароматни растения. Ин витро размножаване, производство и оценка на качеството на посадъчен материал“.
  • Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ за „Повишаване знанията и практическите умения на земеделските стопани в областта на почвознанието, агрохимията, агроекологията, напояването на земеделските култури и механизацията на земеделието в условия на променящ се климат и антропогенно натоварване.“
  • Институт по земеделие – Кюстендил за „Добри практики за устойчиво и екологично плодопроизводство“.
  • Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ за „Трансфер на знания и подобряване уменията на земеделските производители за конкурентоспособно и устойчиво земеделие“.
  • Институт по тютюна и тютюневите изделия – с. Марково за „Демонстрационни дейности, свързани с тютюн, тютюневи и нови тютюневи изделия – производство и химичен състав. Анализ и разпространение на резултатите. Контрол на съответствието“.
  • Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево за „Добри земеделски практики при производство на зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слънчоглед в рискова климатична среда“.
  • Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян за „Иновативни решения в животновъдството и земеделието в Родопите“.
  • Земеделски институт – Стара Загора за „Интелигентно животновъдство“.
  • Институт по фуражните култури – Плевен за „Възможности за иновативно и устойчиво фуражно производство, подобряване на биоразнообразието и адаптиране към климатичните промени за екологосъобразно земеделие“.
- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини