домБългарияСтартира прием по интервенциите в областта на биологичното земеделие

Стартира прием по интервенциите в областта на биологичното земеделие

- Advertisement -spot_img

От днес, 3 юли 2023 г., със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев стартира прием на заявления за подпомагане по интервенциите в областта на биологичното земеделие и интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.

Заявленията за подпомагане се приемат в общинските служби по земеделие или чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“, заедно със заявленията за подпомагане по интервенциите под формата на директни плащания през кампания 2023. Допустими кандидати по интервенциите са регистрирани земеделски стопани.

Заявления ще се приемат по интервенциите:

·        Биологично растениевъдство;

·        Биологично пчеларство;

·        Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство;

·        Насърчаване на естественото опрашване;

·        Насърчаване на използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия;

·        Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за земеделското стопанство;

·        Опазване на местните породи (автохтонни), важни за селското стопанство;

·        Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);

·        Поддържане на местообитанията червеногушата гъска (Branta ruficollis), Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи;

·        Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии;

·        Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност, включваща дейностите осигуряване на благоприятна жизнена среда/свободна подова площ на животните и осигуряване на свободно отглеждане на открито.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете в интернет.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини