домБългарияДФЗ публикува насоки за кандидатстване по интервенцията Хуманно отношение към животните

ДФЗ публикува насоки за кандидатстване по интервенцията Хуманно отношение към животните

- Advertisement -spot_img

До 21 юли 2023 г.  земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане по интервенцията Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност, включваща дейностите осигуряване на благоприятна жизнена среда/свободна подова площ на животните и осигуряване на свободно отглеждане на открито. Приемът е обявен със Заповед № РД09-661/30.06.2023 на Министъра на земеделието.


Субсидиите се отпускат под формата на ежегодни компенсаторни плащания за една животинска единица. Подробните изисквания и наборът документи за подпомагане са разписани в Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. 

Кандидатите по интервенцията следва предварително да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ съгласно чл. 30, ал. 2, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
Всички постоянни животновъдни обекти (ЖО), в които се отглеждат едри преживни животни (ЕПЖ) и/или дребни преживни животни (ДПЖ) следва да бъдат регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)  и да отговарят на определеният им капацитет. За проверка на изискването ще се ползват наличните данни въведени в Интегрирана информационна система на БАБХ (ИИС на БАБХ). За временните животновъдни обекти (ЖО), регистрирани на името на кандидата,  в системата на БАБХ в поле „Вид обект“ следва да бъде изрично посочено „Пасище“, за да не се търси съответната регистрация.  Следва да се има предвид, че кандидатите само и единствено с ЖО тип „Пасище“ не са допустими да заявяват за подпомагане и двете дейности – осигуряване на благоприятна жизнена среда/свободна подова площ на животните и осигуряване на свободно отглеждане на открито. 


 От Кампания 2023 данните за капацитета на животновъдните обекти ще се зареждат в заявлението за подпомагане автоматично от ИИС на БАБХ, поради което е необходимо кандидатите по интервенцията да се уверят предварително, че информацията е коректно въведена в системата. Няма да се изисква предоставяне на Удостоверение за регистрация на животновъден обект по реда на чл. 137 от ЗВД на хартия. Без въведени данни удостоверяващи капацитета на ЖО в ИИС на БАБХ няма да е възможно заявяване на животни по интервенцията.


За дребните преживни животни (ДПЖ) на възраст от 6 до 12 месеца се изисква изрично да е посочено и тяхното предназначение с цел заявяването им по интервенцията.
За животни от вид телета/малачета е необходимо предоставяне и на съответните кантарни бележки във връзка с определянето на съответната категория за всяко животно. При непредоставяне на такива те ще се водят за телете/малачето до 6 месеца над 220 кг.
За Кампания 2023 е задължително предоставянето на становище от всички кандидати по интервенцията съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби на  Наредба № 10 от 27 юни 2023г. Документът се предоставя в срок до 30.08.2023 г. Становището е по образец и се издава от директора на съответната областна дирекция на БАБХ по местонахождение на животновъдния обект, в съответствие с изискванията на чл.74 от същата наредба.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини