домБългария43 проекта за реконструкция и рехабилитация на общински пътища минават на последен...

43 проекта за реконструкция и рехабилитация на общински пътища минават на последен етап на оценка по ПРСР

- Advertisement -spot_img

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи оценката за „Административно съответствие и допустимост“ на 44 проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 
От тях 43 проекта преминават към последен етап – „Техническа и финансова оценка“. Недопуснат до последен етап за оценяване е един проект, до който е изпратено уведомително писмо чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването му, бенефициерът може да подаде възражение пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА също чрез ИСУН. 
След приключване на процедурата по обжалване, на допуснатите до последния етап проектни предложения ще бъде извършена „Техническа и финансова оценка“. Бенефициерите, чиито инвестиционни предложения са преминали успешно този етап, ще получат писма за одобрение. Допустимите кандидати ще бъдат поканени за сключване на административни договори по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини