домБългарияОдобрени за финансиране са 354 проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в...

Одобрени за финансиране са 354 проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г.

- Advertisement -spot_img

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) извърши техническа и финансова оценка на 436 проектни предложения, преминали етапа на административно съответствие и допустимост. За 354 от тях, получили по критериите за оценка над 44 точки включително е наличен бюджет за финансиране по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.
Проектните предложения са подадени чрез ИСУН по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Определеният бюджет за приема беше в размер на 426 280 028,74 лв., от които 161 582 056,74 лева са средства от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (European Union Recovery Instrument – EURI). Чрез него се предоставя допълнителен финансов ресурс, който има за цел възстановяване на икономическите и социалните щети, причинени от пандемията от коронавирус в преработвателния сектор чрез внедряване на иновативни технологии, модернизация и автоматизация на производствените процеси, включително използване на ВЕИ за производство на енергия за собствено потребление и други инвестиции, свързани с устойчиво и цифрово икономическо възстановяване. 
Изпълнението на подмярката следва да допринесе за подобряване на вертикалното и хоризонталното сътрудничество между земеделските производители, преработватели и търговци. Реализираните проекти по подмярката ще спомогнат за повишаване на конкурентоспособността на земеделските производители и предприятията от хранително – вкусовата промишленост и за по-доброто им интегриране в агрохранителната верига.
Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране и за които е наличен бюджет, ще получат уведомителни писма за одобрение, с които ще бъдат изисквани документи, необходими за сключване на административен договор по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.015, по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. в ИСУН 2020.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини