домБългарияКомисията по земеделие прие на второ четене изменения в Закона за защита...

Комисията по земеделие прие на второ четене изменения в Закона за защита на растенията, свързани с торовете

- Advertisement -spot_img

Комисията по земеделието, храните и горите прие единодушно на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, внесен от Министерски съвет на 13 април 2023 г. Законодателната инициатива е свързана с необходимостта от действаща нормативна уредба в областта на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати в съответствие с новоприетото европейско законодателство.

Между първо и второ четене няма влезли предложения.

Целта на нормативната уредба е ясно да се регламентират, от една страна, правилата и процедурите, приложими за торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати по националното законодателство, а от друга – да се осигури прилагането на европейското законодателство по отношение на продуктите за наторяване, за които са приети хармонизирани европейски изисквания. По този начин се гарантира правилното прилагане на законодателството и непротиворечиво тълкуване от страна на адресатите на акта, се казва в мотивите на законопроекта.

По този начин ще се създадат условия за пускането на пазара и употребата на продукти, за които е гарантирано високо ниво на защита на здравето на човека, животните и растенията и на околната среда. Също така ще се увеличат възможностите на икономическите оператори да участват ефективно в пазара на ЕС на продукти за наторяване, като те ще получат достъп до хармонизирания пазар на иновативни продукти, произведени от органични или вторични суровини, което отговаря на нуждите на земеделските стопани.

Според вносителите, с приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията се осигурява пълно съответствие на националното с европейското законодателство в областта на продуктите за наторяване и продуктите за растителна защита.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини