домБългарияКои са най-подходящите зони по крайбрежието ни за отглеждане на аквакултури

Кои са най-подходящите зони по крайбрежието ни за отглеждане на аквакултури

- Advertisement -spot_img

Институтът по океанология “Проф. Фритьоф Нансен” – БАН подкрепя бизнеса от Синята икономика със задълбочени анализи при избора на райони за отглеждане на аквакултури по българското крайбрежие на Черно море. ИО – БАН разработи още през 2017 г. предписания относно „Актуализация на инструкцията за идентифициране на районите с крайбрежни морски води, осигуряващи, или имащи възможност да осигурят условия за развъждане на черупкови организми”. Тези предписания се основават на анализ на данни от 26 експедиции, проведени от института и са достъпни от 5 години за компаниите, които се развиват в сектор “Аквакултури”.

Основен подход при избор на районите е анализ, при който се наслагват редица карти с разпределението на параметри, контролиращи и ограничаващи пространствения обхват на зоните, пригодни за отглеждане на аквакултури. В резултат са изготвени карти на “Индекса на пригодност” (suitability index), като най-подходящи за отглеждане на аквакултури са зоните с висока стойност на индекса.

В повечето случаи основните фактори за развитие на аквакултури в дадена зона от крайбрежието ни са наличието на хранителна среда и динамика на водните маси. При среда със слаба динамика на водите, освен недостатъчно храна, има риск от създаване на безкислородни условия на дъното.

Критериите и спомагателните фактори, по които учените в ИО – БАН определят най-подходящите зони за развитие на аквакултури у нас, включват средна температура на морската вода, соленост, рН, характерни за конкретния район вълнение и течения, съдържание на кислород, наличие на фитопланктон и суспендирано органично вещество – достатъчна хранителна база, наличие на достатъчно количество ларви в планктона и други. 

Сред ограничаващите фактори за избора на зоните са дълбочините на конкретните райони, установените зауствания, които до голяма степен са източници на замърсяване в крайбрежната среда, близостта до курортни обекти и устията на реки, райони с интензивен корабен трафик и други.

Учените от ИО – БАН определят “Индекс на пригодност” на конкретни зони от акваторията за развитие на аквакултури. Скалата започва със “Зони с много ниска степен на пригодност” до “Изключително подходящи зони за отглеждане на аквакултури”.

В резултат на дейността на ИО – БАН, е актуализирана и инструкцията за идентифициране на районите за отглеждане на аквакултури, в частност черупкови организми.


Предписанията се основават на анализ на данни от 26 експедиции по мониторинга за състоянието на морската среда в Черно море за периода 2012-2016 г., извършван ежегодно на основание чл. 171, ал. 2,т. 3 от Закона за водите и по силата на Споразумения с МОСВ и съгласно параметри, включени в Наредба №4 от 20.10.2000 г. за качество на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми и собствен мониторинг на БДЧР в мидени ферми. Извършен е и задълбочен анализ за подходи и фактори при избор на райони за отглеждане на аквакултури.

Карта на пригодност за отглеждане на морски черупчести организми. Легенда: Зони в зависимост от стойността на индекса на пригодност: >0.75 – изключително подходящи зони за отглеждане на аквакултури, 0.50–0.75 – много подходящи зони, 0.35–0.50 – умерено подходящи зони, 0.25–0.35 ниска степен на пригодност, 0–0.25 много ниска степен на пригодност.
Карта на всички зони, осигуряващи или имащи възможност да осигурят условия за живот и възпроизводство на черупкови организми

ИО – БАН извършва фундаментални и приложни научни изследвания в областта на океанологията в съответствие с националните приоритети и световните тенденции. Изследователската, научно-приложната и експертната дейност са насочени към разработването на стратегия за устойчиво развитие и управление на екосистемата на Черно море, в съответствие с регионалното и европейското законодателство, прилагайки екосистемен подход. Дейността на ИО – БАН обхваща научни изследвания и обучение в приоритетните направления: морска физика, химия, хидрология, климатология, геоморфология, геология, морфодинамиката на морското дъно и крайбрежната зона, биология и екология на морето, хидродинамика и литодинамика на крайбрежната зона и оперативна океанография.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини