домБългарияПроизводителите на слънчоглед ще получат над 32 млн. лв. спешна финансова помощ

Производителите на слънчоглед ще получат над 32 млн. лв. спешна финансова помощ

- Advertisement -spot_img

През следващата седмица започва приемът на заявления за подпомагане по кризисната помощ за земеделски стопани, пострадали от засиления внос на земеделски продукти, резултат на изградените коридори на солидарността между ЕС и Украйна. Заявленията ще се подават в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

Определеният за България бюджет е в размер на 16 750 000 евро (32 759 650 лв.), като се допуска предоставяне на национално съфинансиране до 100% от европейските средства. Това допълнително национално финансиране от 32 759 650 лв. ще бъде предоставено при наличие на средства в бюджета на Държавен фонд „Земеделие“.

Подпомагането се отпуска по Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/739 на Комисията от 4 април 2023 година за предвиждане на спешна мярка за подпомагане за България, Полша и Румъния, съгласно който трите държави членки могат да предоставят извънредна финансова помощ на земеделските стопани от секторите на зърнените и маслодайните култури.

Подпомагането по реда на Наредба № 11 от 28 юли 2023 г. за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед, ще се предоставя на земеделски стопани, които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. и 2023 г. по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани за площите им със слънчоглед, изразени в хектари, които са били допустими за подпомагане за кампания 2022 г. по Схемата на единно плащане на площ.

В съответствие с Регламент 2023/739, помощта ще бъде изплатена на одобрените заявители в срок до 30 септември 2023 г. По този начин се цели да бъдат компенсирани българските земеделски стопани със слънчоглед, които заради засиления внос от Украйна срещнаха трудности при реализацията на своята продукция и търпят финансови загуби. Предоставянето на спешната финансова помощ ще даде възможност за ефективно компенсиране на сериозния риск пред земеделските стопани от липса на пазарна възвращаемост от произведената реколта, при направени значително по-високи производствени разходи за реколта 2022 година, което застраши финансовото обезпечаване на настоящия производствен цикъл.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини