домБългарияЕлектронните формуляри за Кампания 2023 са достъпни в СЕУ

Електронните формуляри за Кампания 2023 са достъпни в СЕУ

- Advertisement -spot_img

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира земеделските стопани, че в Системата за електронни услуги (СЕУ) е разработена функционалност, позволяваща на кандидатите по Eко схемите за запазване и възстановяване на почвения потенциал (Еко-ЗВПП) и за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко- ПЗП) да изготвят предвидените в Наредба № 3 от 10.03.2023 г. планове по двете схеми. Разработена е и формата за определяне на етапа на развитие на трайните насаждения –   дали са в плододаване или все още са неплододаващи по интервенцията за плодове (ИП). Образците на документите са одобрени от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2 от Наредба № 4 от 30.03.2023 г.

Функционалността в СЕУ позволява зареждането на формите за изготвяне на съответния план/справка като предварително са попълнени всички данни, налични в подаденото заявление. Това има за цел в максимална степен да облекчи земеделските стопани при изготвянето им. Земеделските стопани попълват подготвените форми и след подписването им от съответното компетентно лице (агроном, зооинженeр, ветеринар) ведно със сканираната диплома на компетентното лице, отново чрез СЕУ, ги изпращат за зареждане в ИСАК, в съответствие с изискванията на чл. 52, ал. 3 от ЗПЗП. Предаването на готовите документи не изисква използването на квалифициран електронен подпис (КЕП). По този начин на кандидатите се спестяват време, средства  и усилия, без да е необходимо да посещават регионален офис на ДФЗ. 

В помощ на бенефициерите са направени видео указания за целия процес на попълване и подаване на одобрените форми, които могат да бъдат намерени в YouTube канала на ДФЗ. 

От ДФЗ обръщат внимание, че попълнените и подписани форми следва да бъдат изпратени за зареждане в ИСАК в срок до 14.08.2023 г., съгласно чл. 7, ал. 2, т. 6, 7 и 8 от Наредба № 4 от 30.03.2023 г.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини