домБългария93 проекта за енергийна ефективност по ПРСР минават на следващ етап

93 проекта за енергийна ефективност по ПРСР минават на следващ етап

- Advertisement -spot_img

  След получено писмо от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. с уведомление за приключила оценителна комисия за разглеждане на възражения срещу присъдения брой точки по критериите за оценка по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) завърши окончателното класиране на проектите на етап предварителна оценка. На интернет страницата на ДФЗ е публикуван Списък с класираните проектни предложения
    

93 проектни предложения от ПРСР 2014 – 2020 г. преминават на последващ етап за обработка по процедурата – оценка на Административно съответствие и допустимост. 
    

Припомняме, че първоначално за приема на проекти по процедурата за „Енергийна ефективност“ бяха разпределени 29 337 000 лв. Поради завишения интерес на общините към подмярката, на по-късен етап, бюджетът за приема беше увеличен със Заповед на Министерство на земеделието и храните (№ РД 09-806 от 26.07.2023 г.) до 64 334 792 лв. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ постъпилите проекти са оценени от оценителната комисия за извършване на предварителна оценка, като е извършено предварително класиране на 122 проекта с общ размер на заявената субсидия  от 106 677 149 лв. 
   

Заявената безвъзмездната финансова помощ по класираните 93 проекта е в размер на 82 612 791 лева. Това означава, че подадените проектни предложения се обработват в условията на ограничен бюджет.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини