домБългарияОдобрени са 36 проекта за улици по ПРСР 2014-2020

Одобрени са 36 проекта за улици по ПРСР 2014-2020

- Advertisement -spot_img

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) извърши техническа и финансова оценка на 39 проекта, преминали етапа на административно съответствие и допустимост по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.  Проектните предложения са подадени чрез ИСУН по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – „Улици“. От тях са одобрени 36 проекта, чиято обща стойност на заявената субсидия възлиза на 67 064 998 лв. Припомняме, че определеният бюджет за приема беше в размер на 68 453 000 лв.
   На интернет страницата на ДФЗ – РА е публикуван Списък с одобрените за финансово подпомагане 36 проекта, чрез които общините от селските региони ще реновират уличната си инфраструктура. Всички те са получили оценка от 49 точки включително. Останалите 3 одобрени проектни предложения, получили 48 точки, остават в резервния списък за финансиране по процедурата.  При наличие на бюджет със същите ще бъдат сключени административни договори.
   Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране и за които е наличен бюджет, ще получат уведомителни писма за одобрение в ИСУН 2020. Чрез тях от бенефициерите ще бъдат изискани необходимите документи за сключване на административен договор по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини