домБългарияФренски дипломатически представители в областта на земеделието посетиха Институт по растителни генетични...

Френски дипломатически представители в областта на земеделието посетиха Институт по растителни генетични ресурси – Садово

- Advertisement -spot_img

ИРГР “Константин Малков” – Садово, част от мрежата на Селскостопанска академия, беше посетен от Сирил Швайцер – съветник в областта на земеделието към Посолството на Франция и Нанси Гулиер от Министерството на земеделието и хранителния суверинитет на Франция, координатор на партньорска мрежа с България и Румъния в областта на аграрно образование и наука. Визитата е част от работно посещение на френска дипломатическа делегация в страната с цел разширяване на сътрудничеството с български университети, научни институти и професионални гимназии в областта на селското стопанство.

Програмата на посещението в ИРГР включваше запознаване с работата на Националната семенна генбанка, посещение на Музея на земеделската наука в Садово и обсъждане на сътрудничество със сходни научно-изследователски организации във Франция.

Директорът на ИРГР доц. д-р Катя Узунджалиева запозна гостите с основните научни направления на Института като Национален координатор на растителните генетични ресурси в България: опазване на биоразнообразие чрез събиране, проучване, документация, съхранение и използване на растителния генофонд; селекционни програми при пшеница, фъстъци, сусам и ориз; създаване и внедряване в практиката на нови сортове и технологии за тяхното отглеждане. Доц. д-р Гергана Дешева представи научната програма за дългосрочно и средносрочно съхранение на зародишна плазма от културни видове и техните диви родственици чрез семена при контролирани условия. По време на посещението на генбанката гл. ас. д-р Божидар Кьосев запозна френските дипломати с новата Българо-Китайска лабораторията по молекулярна биология. В Музея на Института доц. д-р Николая Велчева представи историята на Института и научните постижения на колектива, правоприемник на богато наследство и традиции в земеделската наука. Френските дипломати проявиха интерес към проектите, по които колективът работи, в рамките на Европейската програма по растителни генетични ресурси.

Научно-изследователската и научно-приложна дейност на института следва общата стратегия на ССА за развитие на научен капацитет и подпомагане на аграрния сектор в България чрез иновации, отговарящи на предизвикателствата, породени от изменението на климата, щадящи биоразнообразието и околната среда. Основен акцент в разговорите с дипломатите бяха възможностите за сътрудничество между Института и сродни научни организации във Франция. Обсъдени бяха възможности за мобилност по Еразъм+ и други програми на ЕС. Сирил Швайцер увери ръководството на Института, че ще подпомогне отношенията с INRAE – Френския национален институт за изследвания в областта на земеделието и ще съдейства за научно сътрудничество, съвместни проекти и обмен на персонал по програма Еразъм+. По време на обсъжданията Сирил Швайцер попита ръководството на Института за отношението към новите геномни технологии и дали има готовност за кандидатстване по инфраструктурни проекти. Доц. Узунджалиева отговори, че Институтът е насочен към използване на всички възможности за подобряването на научната инфраструктура, включително геномни технологии, които ще допринасят за по-високо ниво на научните изследвания. 

Нанси Гулиер се поинтересува от връзките на Института с университетите и професионалните гимназии в областта на аграрното образование и какви практики на студенти и ученици се извеждат в Института. Директорката обясни, че има подписани договори с Аграрния университет в Пловдив и Селскостопанската гимназия в Садово. Студенти и ученици извеждат краткосрочни практики и посещават Института в зависимост от учебния план. Също така, учени от Института са канени като хонорувани преподаватели в АУ, ВУАРР и др. ИРГР – Садово подържа добри партньорски отношения също и с Аграрния факултет на Тракийски университет – Стара Загора, посещавани са от студенти от Лесотехнически университет в София. Обсъдено беше сътрудничество с Франция по проекти за ученически и студентски практики в областта на аграрното образование.

Визитата на френските дипломатически представители допринася за разширяване на възможностите на научния колектив на Института за партньорство в научната общност на европейското изследователско пространство и осъществяване на международно сътрудничество в областта на растителните генетични ресурси и селекцията чрез нови проекти и съвместни инициативи.

След срещата в института, програмата на дипломатите продължи с посещение на Селскостопанската гимназия в Садово.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини