домЗемеделиеЕК призовава за кандидатстване за присъединяване към предстоящата Обсерватория на пазара на...

ЕК призовава за кандидатстване за присъединяване към предстоящата Обсерватория на пазара на торове в ЕС

- Advertisement -spot_img

Обсерваторията на пазара на торове в ЕС, която бе анонсирана през ноември 2022 г. с цел да спомага за осигуряването на достъпни торове е една стъпка по-близо до това да стане реалност, става ясно от сайта на ЕК,  Днес Комисията публикува поканата за кандидатстване с цел присъединяване към структурата с оглед официалното стартиране на работата ѝ, което се очаква да бъде преди лятото на 2023 г. Поканата е отворена до 4 април.

Торовете играят важна роля за продоволствената сигурност. След началото на агресивната война на Русия срещу Украйна, глобалната продоволствена сигурност и цените на храните са повлияни от обща криза за тор и енергия. В този контекст Европейската комисия представи в края на миналата година широк набор от действия и насоки за справяне с непосредствените предизвикателства, както и за намаляване на нашите зависимости. Укрепването на устойчивостта на хранителните ни системи в средносрочен и дългосрочен план трябва да се постигне, като същевременно се гарантират добиви.

В краткосрочен план е важно да има изчерпателни и публични данни за цената, производството и търговията с торове. За да увеличи прозрачността на пазара и да проучи начините за получаване на повече данни в реално време от участниците във веригата и на национално ниво, Комисията се ангажира в съобщението си да стартира през 2023 г. обсерватория за пазарите на торове в ЕС. Тя ще бъде моделирана след пазарните обсерватории, които вече съществуват за няколко селскостопански сектора, по-специално мляко, култури и плодове и зеленчуци.

Канят се да кандидатстват организации, представляващи заинтересовани страни от най-малко 10 държави членки на ЕС и активни в рамките на ЕС във веригите за доставка на торове. Обсерваторията, председателствана от Генерална дирекция за земеделие и развитие на селските райони, ще се състои от до 20 членове, назначени за срок от пет години. Тя, наред с други задачи, ще предоставя информация от първа ръка (включително данни) за ситуацията на пазара на торове, както и факторите, които го влияят, и ще обменя опит и добри практики.

В средносрочен и дългосрочен план използването на торове трябва да се оптимизира и минералните торове трябва да се заменят, когато е възможно, с органични. Това ще спомогне за намаляване на зависимостта на ЕС от газ, използван за производство на азотни торове, и от добивани минерални торове, като фосфати и поташ, както и за намаляване на въглеродния отпечатък на сектора. Това е в съответствие с по-широките действия, посочени в Европейския закон за критичните суровини, приет днес от Европейската комисия. Предложенията, представени днес, имат за цел да засилят капацитета на ЕС за наблюдение и да укрепят веригата на стойността и външните политики на Съюза по отношение на редица критични материали, включително тези, използвани за производството на минерални торове. Провеждането на зелени и цифрови преходи, без да се застрашава суверенитета на ЕС, е от ключово значение, пише ЕК.  

Съгласно Общата селскостопанска политика (ОСП) финансовата подкрепа е широко достъпна за земеделските производители с оглед оптимизиране на използването на торове, като по този начин им се дава възможност да постигнат ползи за околната среда, климата и икономиката.

В стратегическите планове на ОСП близо 98 милиарда евро, съответстващи на 32 процента от общото финансиране на ОСП (ЕС и съфинансиране), ще бъдат отделени до 2027 г. за осигуряване на ползи за климата, водата, почвата, въздуха, биоразнообразието и хуманното отношение към животните и насърчаване на практики извън задължителните условия. Плановете ще подкрепят практики за устойчиво управление, като например органично торене, екстензивно управление на пасища, отглеждане на бобови и междинни култури или агролесовъдство в 35 процента от селскостопанската площ на ЕС. Очаква се сеитбообръщение на около 85 на сто от обработваемата земя, подкрепяна от ОСП. Това ще благоприятства по-нататъшното отглеждане в ЕС на повече бобови култури, които фиксират азот в почвата.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини