домЖивотновъдствоЕвропа иска преминаване към по-устойчиво свиневъдство

Европа иска преминаване към по-устойчиво свиневъдство

- Advertisement -spot_img

Европейската група за размисъл относно свинското месо представи окончателния си доклад на Европейската комисия (ЕК), десет месеца след първата си среща, проведена на 10 март 2022 г. На заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие еврокомисарят Януш Войчеховски призна работата на групата и представи отговора на Комисията на препоръките в доклада. Преминаването към по-устойчиви, щадящи околната среда и животните системи за свиневъдство трябва да бъде приоритет за сектора, пише на официалната страница на ЕК.

Към момента на стартирането на група за размисъл, през март 2022 г., секторът на свинското месо бе изправен пред сериозни затруднения в продължение на няколко месеца заради комбинация от редица негативни фактори (санитарни ограничения в контекста на КОВИД-19, забавяне на износа за Китай, по-нататъшно разпространение на Африканска чума по свинете и увеличаване на разходите за суровини). Предстоящите действия изискваха задълбочено обмисляне на ситуацията, тъй като преобладаващите трудности надхвърляха очакваните сезонни колебания.

Подпомогната от земеделския отдел на Европейската комисия, Европейската група за размисъл относно свинското месо се проведе под формата на съвместни срещи на Групата за граждански диалог за животински продукти (раздел Свинско месо), събиращи заинтересовани страни, и на експертната група на Комитета за обща организация на селскостопанските пазари (секция Животински продукти), събиращи национални експерти от всички страни от ЕС. Европейската група за размисъл относно свинското месо се e събирала общо седем пъти. Като свидетелство за тяхната работа, членовете на групата са предали своя независим доклад на ЕК.

Докладът съдържа 26 препоръки, обхващащи социално-икономически, екологични и климатични предизвикателства, както и хуманно отношение към животните, научни изследвания и иновации. Докато повечето от препоръките са насочени към държавите членки и заинтересованите страни, някои от тях са адресирани до Комисията. Такъв е случаят с биологичното земеделие, организациите на производителите, фуражите и източниците на протеини и насърчаването на стандартите за качество и производство на ЕС.

В обръщението си към министрите на земеделието от ЕС комисар Войчеховски постави няколко въпроса на масата за обсъждания.

Той подчерта, че 7 милиарда евро ще бъдат отделени за подобряване на хуманното отношение към животните и здравето им в стратегическите планове на ЕС относно Общата селскостопанска политика (ОСП). В момента Комисията преразглежда и законодателството за хуманно отношение към животните.

Войчеховски припомни, че през април 2021 г. Комисията представи цялостен план за действие за развитието на биологичното производство в Евросъюза. В допълнение към конкретните действия, посочени в плана за действие, ЕК ще разпредели 28 милиона евро през 2023 г. за промоционални кампании и стимулиране на търсенето на органични продукти. С допълнителни 36 милиона евро ще бъдат подкрепени насърчаването на устойчиви селскостопански практики, полезни за климата, околната среда и хуманното отношение към животните и потреблението на устойчиво произведени селскостопански и хранителни продукти.

Комисията също така ще представи след една година подход на ЕС към протеините.

Еврокомисарят посочи още, че програмата „Хоризонт Европа“ ще инвестира около 9 милиарда евро от фондовете на ЕС в подкрепа на научните изследвания и иновациите в областите „храна, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда“, като една трета от този бюджет е предназначена специално за селското стопанство. През 2023-2024 г. вече са предвидени 2 милиарда евро за различни искания. Допълнителни средства са заделени и за изследователски проекти за разработване на пилотни ваксини срещу Африканската чума по свинете, която оказа силно въздействие върху сектора. Като цяло ЕК също така насърчава междусекторното сътрудничество и участието на земеделски производители, съветници и други участници в изследователски проекти, по-специално чрез Системата за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС/AKIS).

В стратегическите планове на ОСП са налични също широк набор от инструменти за подкрепа на сектора за намаляване на отделяните емисии на парникови газове, подобряване на управлението на фуражите и оборския тор и инвестиране във възобновяеми енергийни източници, какъвто е биогазът. Комисията също така насърчава страните членки да следват препоръките на групата относно стратегиите и инструментите за управление на риска в селското стопанство.

Подробният отговор на ЕК на доклада на Европейската група за размисъл относно свинското месо е достъпен онлайн, предаде БТА.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини