домБългарияЕксперти от ИАГ взеха участие в работна среща по проект CEE2ACT

Експерти от ИАГ взеха участие в работна среща по проект CEE2ACT

- Advertisement -spot_img

Консорциумът от 17 държави, изпълняващ проект “Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика” – CEE2ACT се събра на работна среща в гр. Прага на 21-22 март 2023 г.

В гр. Прага се състоя втора работна среща с представители на всички 17 партньори в консорциума, изпълняващ проект “Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика” – CEE2ACT по програма „Хоризонт Европа“ на Европейския съюз.

Срещата се проведе в учебната база на Чешкия университет по природни науки (CZU), гр. Прага – партньор по проекта и ръководител на работен пакет 6 „Политика и пътни карти за национални стратегии и планове за действие за биоикономика“.

Началото на работната среща бе поставено с приветствия от инж. Рин Радек – Зам. декан по стратегия, развитие и международни отношения на Чешкия университет по природни науки, доц. д-р инж. Мирослав Хайек – координатор на проект CEE2ACT на Чешкия университет по природни науки и преподавател във Факултета по горско стопанство и дървесинознание, и г-жа Мария Беатриз Росел – старши ръководител на проекти в Geonardo, Унгария и координатор на проект CEE2ACT в Geonardo.

От страна на домакините участие в работната среща взе и доц. д-р Рубик Хайнек, ръководител на групата на Екипа за изследване на биогаз, CZU mobiLAB Решения на Факултета по тропически агронауки в университета CZU и член на екипа по управление и изпълнение на проект CEE2ACT в CZU, като през първия ден той организира и проведе опознавателна обиколка на учебната база на CZU за участниците в двудневната работна среща.

Координиращ бенефициент по проектa CEE2ACT е базираната в Унгария компания за иновации и технологии, работеща в областта на енергетиката, околната среда и устойчивото развитие Geonardo.

По време на второто тримесечие фокусът в изпълнението на проект CEE2ACT е насочен към Работните пакети 3 и 5 на стартиралия през септември 2022 г. проект. През първия ден от срещата беше представен напредъкът на проекта по Работни пакети 2,3,4,6 и 7.

По работен пакет 2 „Базова оценка и картиране“ беше представен въпросник за попълване от всички партньори по проекта, като част от задача 2.1 „Базова оценка, състояние на биоикономиката в целевите страни от проект CEE2ACT“.

Работен пакет 7 „Разпространение и устойчивост на проекта“ започна със самото стартиране на проект CEE2ACT, като по време на срещата партньорът по проекта и ръководител на работен пакет 7 – Greenovate! Europe показа няколко информационни материали на проект CEE2ACT – брошура, лист с факти и ролбанер.

По работен пакет 3 „Ангажиране на заинтересовани страни“ беше съобщен графика за работа по задачи за текущата година, като беше обърнато внимание, че предстои изработване на План за ангажиране на заинтересованите страни по задача 3.1, разработване на бизнес модели за националните хъбове за биоикономика по задача 3.2, както и фактическото образуване на националните хъбове.

В периода септември-октомври 2023 г. следва да бъдат проведени първата серия от работни срещи в образуваните хъбове, на които да се изгради доверие и разбирателство между всички заинтересовани страни за разработване на национални стратегии за биоикономиката.

Бяха представени презентации на добри практики за създаване и работа на клъстери в областта на биоикономиката в Словакия, Румъния и Гърция, след което се проведоха интерактивни сесии с допълнителни въпроси за обсъждане по темата.

По работен пакет 4 „Е-решения за устойчиво управление и зелен преход“ беше анонсиран стартът на задача 4.1 „Онлайн инвентаризация на добри практики за създаване на биоикономики и зелен преход“ от началото на февруари 2023 г., свързана с изработването на онлайн инструмент за добри практики в областта на биоикономиката. Онлайн платформата ще съдържа добри практики, обобщени в 5 теми, а именно: стратегии и работни планове за биоикономика, сътрудничество и взаимодействие между министерства и държавни институции, ангажиране на заинтересовани страни, мониторинг и оценка на индикатори и изграждане на капацитет.

Онлайн инструментът се планира да бъде наличен в края на месец април тази година. Беше представена целта и същността на задача 4.4, състояща се в създаване на инструмент за свързване.

През втория ден на срещата беше обърнато особено внимание на работен пакет 5 „Трансфер на знания и изграждане на капацитет“. Представени бяха впечатленията на водещите бенефициенти по работния пакет WR и RISE от проведените онлайн интервюта по предварително зададени въпросници.

Отбелязани бяха предизвикателствата пред трансфера на знания, които са в следните аспекти: технологични, социално-икономически, такива свързани със заинтересованите страни, изграждане на капацитет и знания, както и управленски решения. Следващата стъпка по пакета е външното взаимодействие и трансфер на знания към заинтересованите страни.

Беше проведена интерактивна сесия в 4 групи в два аспекта: предизвикателства и трудности, свързани с трансфера на знания и възможни решения, които се оценяват на база потенциала им за трансфер сред заинтересованите страни и влиянието им за развитието на пътни карти в областта на биоикономиката.

Продължава работата по работните пакети и задачи от проекта, с цел създаване на здрава основа за развитието на биоикономиката в България.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини