домБългарияМЗХ обяви нова процедура за участие в Комитета за наблюдение на Стратегическия...

МЗХ обяви нова процедура за участие в Комитета за наблюдение на Стратегическия план

- Advertisement -spot_img

Министерството на земеделието и храните обяви повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в състава на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони  за периода 2023-2027 г. 

Целта е да бъде гарантирана по-широка представителност на неправителствения сектор и да бъдат попълнени незаетите групи с юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, частна дейност/кооперативни съюзи и наблюдатели.

Поканата е отправена към организации, работещи в сферата на общественополезна дейност и е насочена към следните незаети групи:

•           защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;

•           гори;

•           пчеларство.

За организации с предмет на дейност в частна полза, поканата е отправена за попълване на незаетите групи в сферата на:

•           преработка на плодове и зеленчуци;

•           месопреработване;

•           млекопреработване;

•           производство и преработване на етерично-маслени, лекарствени, маслодайни и декоративни култури.

Повторната покана за участие в избор на наблюдатели с право на съвещателен глас се отправя за попълване на незаетите групи: развитие на микро, малки и средни предприятия в областта на неземеделския сектор в селските район; насърчаване на схеми за качество; вероизповедания.

Всяко заинтересовано лице може в срок до 17:30 ч. на 14 юли 2023 г. да подаде своето писмено заявление и придружаващи документи за участие до ръководителя на Управляващия орган на Стратегическия план на адрес: 1040 гр. София, бул. „Христо Ботев“ 55, Министерство на земеделието и храните или на електронен адрес: rdd@mzh.government.bg.

Подробна информация и образци на документи са публикувани на електронната страница на МЗХ в раздел „ОСП 2023-2027 г.“, рубрика „Комитет за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони“, може да намерите в интернет

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини