домГораОдобрени са 18 проекта за инвестиции в технологии за лесовъдство по подмярка...

Одобрени са 18 проекта за инвестиции в технологии за лесовъдство по подмярка 8.6 от ПРСР 2014-2020

- Advertisement -spot_img

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобри 18 проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014-2020 г. 
На интернет страницата на ДФ „Земеделие” е публикуван Списък с одобрените 18 проекта за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти, чиято обща одобрена безвъзмездна финансова помощ е в размер на 7 372 206.65 лв. 
Припомняме, че до последен етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминаха 16 проекта. След приключване на процедурата по обжалване, до последния етап бяха допуснати 20 проекта, които са класирани по критериите за подбор от Условията за кандидатстване. В етапа на разглеждане от кандидатите са оттеглени 2 проекта, така одобрение получиха 18 проекта.
ДФ „Земеделие“ ще изпрати уведомителни писма до одобрените кандидати за предоставяне на документи и сключване на административни договори по подмярка 8.6 от ПРСР 2014-2020.
По подмярка 8.6 се финансират инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти. Чрез финансовата подкрепа на Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР) се цели подобряване на конкурентоспособността и създаването на работни места, в частност в селските райони, като същевременно се гарантира опазването на горите и предоставяне на екосистемни услуги. Друг очакван резултат от прилагане на подмярката е постигане на устойчивото управление на горите чрез извършването на сечи, с цел подобряване състоянието на горите, възобновяване, запазване на генетичните ресурси, добив на дървесина, както и запазване и увеличаване на основните функции на горите.
Предстои сформиране на оценителна комисия, която да разгледа останалите проекти, които са с под 67 точки. Списък с резервните проектни предложения е качен на сайта на ДФЗ.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини