домБългарияОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони по креативни начини...

ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони по креативни начини извън селскостопанските дейности

- Advertisement -spot_img

Рамката на Обща селскостопанска политика (ОСП) предлага множество възможности за подпомагане на селските райони по креативни начини извън селскостопанските дейности. Тя финансира, наред с други неща, инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктури, дейности за сътрудничество, по-специално чрез LEADER , и създаване на нови селски предприятия. Близо 25 милиарда евро, съответстващи на 8 на сто от общите разпределени средства на ОСП от 2023 до 2027 г., ще допринесат пряко за развитието на селските райони и общности. Това са някои от заключенията на публикуваното днес проучване на Европейската комисия относно приноса на стратегическите планове на ОСП за целите на дългосрочната визия за селските райони на ЕС.

Селските райони обхващат 83 на сто от територията на ЕС и са дом на 30 на сто от населението на Съюза. През 2021 г. Европейската комисия представи дългосрочната си визия за селските райони на ЕС, като идентифицира предизвикателствата и опасенията, пред които са изправени, както и многобройните възможности, с които разполагат. В допълнение към стратегическите планове на ОСП и оперативните програми по кохезионната политика, визията разчита за изпълнението си на два стълба, които се допълват взаимно: Планът за действие за селските райони и Пактът за селските райони. Планът за действие предлага четири области на действие за Европейската комисия, за да насърчи по-силни, свързани, устойчиви и проспериращи селски райони в ЕС. Селският пакт е рамка за сътрудничество между властите и заинтересованите страни, желаещи да действат за развитието на селските райони на европейско, национално, регионално и местно ниво.

Публикуваното днес проучване показва как страните членки са избрали да изпълнят своите стратегически планове за ОСП с оглед на целите, определени във визията за селските райони, по-специално нейните четири области на действие. Въпреки че признава, че цялата ОСП е от значение за селските райони, проучването се фокусира върху това как стратегическите планове на ОСП подкрепят селските райони извън земеделието и горското стопанство.

Рамката на ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони по креативни начини извън селскостопанските дейности. Няколко държави членки се възползват от тези възможности, за да подкрепят социалните услуги, природните паркове, производството на възобновяема енергия, системите за мобилност в селските райони или създаването на бизнес в сектори, различни от земеделието. Повечето държави се съсредоточават върху ограничен брой интервенции за предоставяне на тази подкрепа с акцент върху сътрудничеството (по-специално LEADER и интелигентни села, финансирани до почти 11 милиарда евро, инвестиции в размер на около 15 милиарда евро и помощ за стартъпи в селските райони на стойност около 63 милиона евро. Подкрепата за развиване на знания и обучение също е редовна функция.

Най-подходящото действие за сътрудничество, LEADER, което ще получи 7,7 милиарда евро за 5 години, е подход „отдолу нагоре“, при който селски бизнеси, местни организации, публични органи и лица от различни сектори се обединяват, за да формират местни групи за действие. ОСП е единственото финансиране на политиката на ЕС за LEADER с минимално разпределение от 5 процента от Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), понякога увеличено до 15 процента в някои страни от ЕС. Действията, подкрепяни по LEADER, които се очаква да облагодетелстват 65 на сто от селското население, ще зависят от текущия избор на стратегии за местно развитие, предложени от 2600 местни групи за действие, които се очаква да бъдат създадени.

Деветнадесет държави членки са възприели в своите стратегически планове за ОСП новата концепция за интелигентни села, разработена от 2017 г. и включена за първи път в рамката на ОСП за 2023-2027 г. Подпомагани най-вече в рамките на LEADER и други форми на сътрудничество, интелигентните села ще бъдат ключов инструмент за подпомагане на ориентираните към потребителя иновации и цифровизация в селските райони.

Стратегическите планове на ОСП се използват и за повишаване на устойчивостта към околната среда и изменението на климата. Например единадесет държави членки ще подкрепят инвестиции в производство на възобновяема енергия чрез слънчеви панели. Проучването също така разглежда подкрепата за селското стопанство, където е най-уместно да се подкрепят целите на визията за селските райони. Това включва например подпомагане на екологизирането на селското и горското стопанство или поддържане на дейности в райони, изправени пред природни ограничения, които са важни за устойчивите селски райони, или подкрепа за обновяване на поколенията и диверсификация на доходите в проспериращи селски райони.

Десет държави членки ще използват подкрепата на ОСП за насърчаване на социалното включване чрез интервенции, насърчаващи участието на хора с увреждания и други хора, изложени на риск от бедност и социално изключване.

Проучването стига до заключението, че ОСП позволява подкрепата на широк набор от цели, но че няколко нужди изглежда са разгледани в ограничена степен в стратегическите планове на ОСП, по-специално когато става въпрос за социални услуги и инфраструктури, широколентов достъп, мобилност, енергия или подкрепа към знанието, иновациите и развитието на бизнеса в други сектори освен земеделието и горското стопанство. Държавите членки са заявили в своите стратегически планове за ОСП, че ще използват други фондове за справяне с някои от тези нужди, по-специално Фонда за устойчивост и възстановяване (27 държави членки), фондовете на политиката на сближаване (22 държави членки) и други програми като „Хоризонт Европа“ и LIFE за целенасочени действия.

Проучването относно приноса на стратегическите планове на ОСП към целите на дългосрочната визия за селските райони на ЕС ще бъде представено по време на Форума на високо равнище за селските райони на тема „Оформяне на бъдещето на селските райони“, който ще се проведе от 27 до 29 септември в Испания. Ще има и паралелна презентация за това как кохезионната политика допринася за визията за селските райони. Форумът за политика на високо ниво за селските райони се организира от испанското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия със Службата за подкрепа на Пакта за селските райони. Форумът ще събере 200 участници, насочени предимно към политици и публични органи на европейско и национално ниво от всички 27 държави членки, участващи в управлението на фондовете на ЕС, като обхваща по-специално общата селскостопанска и кохезионна политика на ЕС.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини