домСвятАгриволтаиците могат да надминат целите на ЕС за фотоволтаици за 2030 г.

Агриволтаиците могат да надминат целите на ЕС за фотоволтаици за 2030 г.

- Advertisement -spot_img

Комбинирането на земеделие и производство на слънчева фотоволтаична електроенергия, известно като агриволтаици, върху едва 1 процента от използваната земеделска площ в ЕС може да помогне за надминаване на целите на ЕС за 2030 г. (720 гигавата постоянен ток) за генериране на слънчева енергия. Това сочи докладът на Съвместния изследователски център (JRC) към Европейската комисия (ЕК), озаглавен „Преглед на потенциала и предизвикателствата за агрифотоволтаиците в Европейския съюз“, който изследва състоянието на агриволтаичните системи, идентифицира потенциалните препятствия и представя серия от препоръки за разрешаване и ускоряване на тяхното използване, предаде БТА.

Това иновативно многостранно приложение за земеползване показва голям потенциал: за разлика от конвенционалните наземни фотоволтаични системи, в агриволтаичните приложения панелите са инсталирани по такъв начин, че селскостопанските дейности, като отглеждане на култури, трева или плодове, остават основното използване на земната площ, като същевременно дава достъп за селскостопанска техника или добитък. 

Панелите могат да осигурят засенчване, за да намалят топлинния стрес върху културите и да предложат защита от лошо време. По същия начин оранжериите могат да бъдат направени от полупрозрачни фотоволтаични панели.

Агриволтаиците могат да помогнат за облекчаване на опасенията относно конкуренцията на земята между слънчевите панели и земеделските дейности, като същевременно подкрепят политиките, свързани с енергийния преход, селското стопанство, околната среда и биоразнообразието в стремежа на ЕС да постигне целите на Европейския зелен пакт за климатично неутрална Европа.

Фотоволтаичните панели произвеждат постоянен ток, който след това се преобразува в променлив ток, за да бъдат използвани директно или инжектирани в електрическата мрежа. Преобразуването е приблизително 1/1,25.

В края на 2022 г. инсталираният капацитет в ЕС беше около 211 гигавата постоянен ток. Според проучването покриването на само 1 процент от използваната земеделска площ с агриволтаични системи може да доведе до приблизително 944 гигавата постоянен ток инсталиран капацитет. Това възлиза на половината от възможния капацитет с традиционните наземни фотоволтаични системи (около 1809 гигавата постоянен ток на същата повърхност). Въпреки това, той все още ще бъде по-голям от капацитета от 720 гигавата постоянен ток, предвиден до 2030 г. в Стратегията на ЕС за слънчева енергия.

Предложена от Европейската комисия през май 2022 г., стратегията е от съществено значение за масовото, бързо внедряване на възобновяеми енергийни източници, предвидено в плана REPowerEU за намаляване на зависимостта на ЕС от изкопаемите горива от Русия. За постигане на амбициозните цели за слънчевата енергия, той насърчава държавите членки да обмислят не само слънчева и покривна слънчева енергия, но и иновативни форми на разгръщане на слънчева енергия, включително агриволтаици.

Липсата на ясна и хармонизирана в ЕС дефиниция за агриволтаика обаче представлява значителна пречка, тъй като инсталирането на такива системи може да доведе до промени в характеристиките на земята, което да повлияе на допустимостта за земеделски субсидии и данъчно облагане.

Допълнителните предизвикателства включват максимално увеличаване на производството на електроенергия, без да се засяга добивът на културите и гарантиране опазването на биологичното разнообразие и възстановяването на природата; сложни разрешителни и процедури за свързване към мрежата, както и повишаване на цените на земята, което може да застраши благосъстоянието и сигурността на земеделските производители.

За да се преодолеят тези бариери, Стратегията на ЕС за слънчева енергия насърчава държавите от ЕС да интегрират стимули за агриволтаика, ако е подходящо, когато проектират и прилагат своите национални стратегически планове за Общата селскостопанска политика (ОСП). Допълнителни стимули могат да бъдат предоставени чрез рамки за подпомагане на слънчевата енергия (например чрез интегриране на агриволтаика в търгове за възобновяема енергия). Също така си струва да се отбележи, че в селскостопанския сектор правилата за държавна помощ позволяват инвестиционна помощ за устойчива енергия.

Помощта може да подчертае финансова подкрепа, опростени процедури за разрешителни и свързване към мрежата, програми за научноизследователска и развойна дейност и пилотни проекти. Освен това ангажирането на селските общности в процеса на планиране и вземане на решения е от съществено значение за успешното разширяване на агриволтаичните системи. Общностите трябва да са наясно с предимствата на агриволтаичните системи, включително техния потенциал за генериране на чиста енергия, увеличаване на селскостопанската производителност и допринасяне за устойчивото развитие на селските райони.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини