домБългария2000 броя контейнерни фиданки от черен бор залесиха горски служители и ученици...

2000 броя контейнерни фиданки от черен бор залесиха горски служители и ученици край село Баня, община Разлог

- Advertisement -spot_img

В Седмицата на гората ученици от село Баня се включиха в мащабно залесяване в района. Поводът е 110 години от създаването на ДГС Разлог и в изпълнение на проект „Подобряване природозащитното състояние на горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Югозападна България“. Лесовъди от Югозападното държавно предприятие разказаха на учениците защо е важно да се грижим за гората и им показаха нагледно как да залесят сами своите фиданки. 

Проектът е изпълняван от ЮЗДП с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Стартът беше даден в края на миналата година и има за цел да допринесе за подобряване природозащитното състояние, покритието и свързаността на горски природни местообитания, както и за подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите в Югозападна България. 

За първите няколко месеца от изпълнението на проекта са събрани и обработени близо 2 тона семена от разнообразни дървесни видове, произведени са над 315 000 фиданки за залесяване, подпомогнато е естественото възобновяване в горите върху повече от 250 дка, подобрена е структурата на горските местообитания върху близо 600 дка, залесени са близо 300 дка на територията на горски и ловни стопанства от югозападна България. 

В резултат от изпълнението на проекта се очаква както подобряване на природозащитно състояние и свързаността на целевите горските природни местообитания, така и повишаване капацитета на ЮЗДП ДП за производство на фиданки, залесяване и прилагане на природосъобразни лесовъдски практики, което ще гарантира устойчивост на постигнатите резултати и възможност за тяхното мултиплициране в бъдеще.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини