домПрограмиПредставиха предстоящи процедури съфинансирани с европейски средства

Представиха предстоящи процедури съфинансирани с европейски средства

- Advertisement -spot_img

Екипът на Областен информационен център – Добрич и експерти от Дирекция „Бюро по труда“ Добрич представиха пред медиите актуалните и предстоящи през 2023 г. процедури по програмите за програмен период 2021-2027 г., както и планираните подмерки по Програмата за развитие на селските райони.

С бюджет от 637,2 млн. лв., Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027 г. ще финансира проектни предложения по пет процедури. Общо 420 млн. лв. ще се инвестират в предприятията за разработването и внедряването на иновации в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027. Над 117 млн. лв. ще бъдат вложени в подобряване на производствения капацитет на семейните фирми и дружествата от творческите индустрии и занаятите.

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. с бюджет от над 449 млн. предвижда прием по десет процедури. Бизнесът ще има възможността да адаптира работната среда спрямо новите предизвикателства в икономиката, както и да повиши професионалната квалификация, дигиталните, бизнес и „меки“ умения на персонала си. Ще продължи подкрепата към хората с увреждания чрез осигуряване на заетост и обучения. За насърчаване на социалната икономика е планиран бюджет от 22 млн. лв. за развитие на социалните предприятия. Чрез Агенцията по заетостта безработни и неактивни лица ще подобрят дигиталните си умения, а наетите на трудов договор служители ще могат да повишат професионалната си квалификация и умения.

Общо по седем процедури ще отвори прием Програма „Образование“ 2021-2027 г., като планираните средства възлизат на 807,19 млн. лв. С над 31 млн. лв. ще се финансират проекти на общини и неправителствени организации за образователната интеграция на деца и ученици от уязвими групи за учене в мултикултурна образователна среда. Висшите училища и научните организации ще получат подкрепа за развитие на проектната докторантура свързана с потребности на пазара.

По новата Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ е заделен бюджет от 558,71 млн. лв. за обезпечаването на четиринадесет процедури. Предприятията ще са допустими кандидати по ваучерна схема за сътрудничество с научните организации при въвеждането на иновативни решения. Финансова подкрепа е предвидена и за развитие на Центровете за върхови постижения, Центровете за компетентност и Европейските цифрови иновационни хъбове.

В годишната работната програма на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2021 г. и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. са включени четири процедури с общ бюджет от над 2 млрд. лв. За интегрираното градско развитие на 40 градски общини, вкл. община град Добрич са предвидени общо 1,3 млрд. лв. за социално, икономическо и екологично местно развитие; култура; природно наследство; устойчив туризъм и сигурност.

Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. е с бюджет от над 2,5 млрд. лв. за двадесет и една процедури в секторите „Вода“, „Отпадъци“, “Биологично разнообразие” и „Риск и изменение на климата“. Предвидени са 567 млн. лв. за изграждане на ВиК инфраструктурата за седем оператора, вкл. и ВиК Добрич. Общините от Регионалните сдружения за управление на отпадъците ще могат да приложат мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци.

През април месец Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. ще предостави над 13 млн. лв. за индивидуални пакети с хранителни продукти, продукти за хигиенни нужди на нуждаещи се лица и пакети за новородени деца от бедни и рискови семейства.

Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури“ 2021-2027 г. ще стартира през текущата година десет мерки за над 105 млн. лв. Част от тях ще бъдат насочени към окончателно преустановяване на риболовни дейности, насърчаването на производството на аквакултури и модернизиране на преработвателните предприятия от секторите риболов и аквакултури.

С подкрепата на Програма „Техническа помощ“ 2021-2027 г., 27-те областни информационни центъра в България ще продължат да предоставят експертна информация за възможностите за финансиране с европейски средства.

През тази година по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. земеделските стопани, микропредприятията и занаятчиите от селските райони ще могат да кандидатстват по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

По покана на ОИЦ-Добрич, в срещата се включиха и експерти от Дирекция „Бюро по труда“ Добрич с информация за актуални проекти на Агенция по заетостта. Представени бяха планираните дейности по проект „Започвам Работа“ – Компонент 1  „Активиране“, чиято цел е интеграцията на пазара на труда на неактивни лица на възраст от 16 до 65, вкл. лица в неравностойно положение. По проект „Родители в заетост“ се приемат заявления от родители и безработни лица с малки деца за осигуряването на безплатен детегледач. До 31 юли 2023 г. е удължен е срока осигуряване на заетост на разселени лица от Украйна и техните семейство по проект „Солидарност”.

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини