домПрограмиДо 15 март предприятията, засегнати от войната в Украйна, кандидатстват по подмярка...

До 15 март предприятията, засегнати от войната в Украйна, кандидатстват по подмярка 22.2 от ПРСР 2014-2020

- Advertisement -spot_img

   В 17.30 ч. на 15 март изтича срокът, в който се приемат заявления за финансова подкрепа по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) По подмярката е определен бюджет в размер на левовата равностойност на 3 500 000 евро. Приемът се отвори със Заповед № 03-РД/978 от 06.03.2023 г. на изпълнителния директор на ДФЗ, съгласувана с министъра на земеделието. 

   Подпомагането по подмярка 22.2 ще се предоставя под формата на еднократна помощ. Тя има за цел да подкрепи преработвателните предприятия за преодоляване на пазарните дисбаланси в дейността им, вследствие на войната в Украйна.

   Допустими за подпомагане са микро-, малки и средни преработвателни предприятия, като и групи на производителите, признати от министъра на земеделието. Финансовата помощ се предоставя при условие, че кандидатите са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Те трябва да са осъществявали дейност през 2021 г. и 2022 г., като сумата от разходите за 2022 г. трябва да превишава приходите от дейността им за същата година.

   Максималният допустим размер на финансовата помощ за кандидати, които са преработвателни предприятия, е 100 000 лева. При определяне на максималния размер на помощта се отчита и подпомагането, което кандидатът е получил по линия на други финансови инструменти от националното и европейско подпомагане, отпуснати за преодоляване на последиците от руското нашествие в Украйна.

   Подмярка 22.2 е създадена с петнадесето изменение на ПРСР 2014 – 2020 г., което Правителството одобри в края на февруари 2023 г.

   Припомняме, че заявлението за подпомагане се подава лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в областните дирекции на ДФЗ – РА по адрес на управление на кандидата (юридическо лице или едноличен търговец).

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини