домРибарствоРибарските общности получиха 1,7 млн. лева за внедряване на нови инвестиции и...

Рибарските общности получиха 1,7 млн. лева за внедряване на нови инвестиции и научни разработки

- Advertisement -spot_img

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 1,7 млн. лв. (1 735 745  лв.) на 11 бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). От тях 5 изпълняват публични проекти, останалите 6 са договорили безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за морско дело и рибарство за реализиране на частни инвестиции. 

За изпълнението на 5-те общински проекта, договорени по ПМДР 2014-2020, са преведени общо 717 760 лв. Най-много средства, в размер на общо 443 853 лв. са изплатени по два проекта на община Балчик, които са част от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Шабла – Каварна – Балчик“. Договорите за тях са подписани по мярка 2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” по ПМДР 2014-2020. Изплатената субсидия за първия проект възлиза на 357 097 лв. Средствата покриват част от разходите, направени за вече изградената зона за спорт и отдих в кв. „Балик“, разположена на площ от 28 дка. За втория проект, който е за опазване на културните ценности и съхраняване на традициите в рибарския район, са оторизирани 86 738 лв. 

Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в гр. Варна е получател на 198 669 лв. Средствата са договорени по мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“. Безвъзмездното финансиране се предоставя за извършени анализи и оценка за състоянието на морската среда и за нивата на химични замърсители и биотоксини в нея. 

Финансова подкрепа, в размер на 75 257 лв., е преведена на още две местни инициативни рибарски групи. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на междинни плащания и е за финансиране на текущите разходи на групите за първото тримесечие на 2023 г. 

По останалите 6 договора, които се реализират от частни кандидати по ПМДР 2014-2020, са наредени общо 1 017 985 лв.  Най-голямото плащане, в размер на 353 099 лв., е преведено по сметката на бенефициер с проект по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“. Финансовата подкрепа се отпуска за 6 нови басейна за отглеждане на зарибителен материал с дъгова пъстърва, есетра, европейски сом и шаран. Те са допълващи басейни към съществуващото пъстървово стопанство, с което се постига затворен производствен процес – от люпенето на личинките, до угояването на рибата за консумация. 

- Реклама -spot_img
От света

Последни новини

Още новини